Start > Sjöfart

Farledsavgiften består av fyra delar, en beredskaps-, fartygsbaserad-, gods- och passageraravgift. Beredskaps- och den fartygsbaserade avgiften baseras på fartygets nettodräktighet uppdelat i nettodräktighetsklasser. 

För inrikes trafik tas den godsbaserade avgiften ut endast för lastat gods. För fartyg som enbart lastar eller lossar utrikesgods tas bara beredskaps- och fartygsbaserade avgiften ut för första anlöpet.

Fartygen betalar full beredskaps- och fartygsbaserad avgift för de två första anlöpen varje månad. För det tredje anlöpet samma månad betalar fartyget enbart 75 %, för det fjärde anlöpet 50 % och det femte anlöpet 25 %. För fartygets sjätte anlöp betalar fartyget ingen beredskaps- och fartygsbaserad avgift, detta gäller även för resterande anlöpen den månaden.

Den godsbaserade avgiften tas ut med 2,45 kr per ton gods och med 1,22 kr för så kallat lågvärdigt gods. Gods som är att betrakta som lågvärdigt styrs av Sjöfartsverkets föreskrifter (SJÖFS 2019:3) om farledsavgift, och specificeras på Sjöfartsverkets hemsida. Ytterligare information om KN koderna ges i länken.

För fartyg som transporterar passagerare tas passageraravgiften ut med 1,84 kr per passagerare.

Miljödifferentiering

Sjöfartsverket erbjuder en avgiftsreduktion på den fartygsbaserade avgiften för fartyg som uppnår minst 75 verifierade poäng av maximalt 150 i Clean Shipping Index (CSI). Om ett fartyg har verifierade poäng i CSI så ska fartyget få den miljödifferentierade avgiften automatiskt då Sjöfartsverket får den informationen direkt från CSI.

För frågor kring CSI, fartygs poäng, metoder och verifiering av poäng så hänvisar Sjöfartsverket er direkt till Clean Shipping Index. Ni hittar en länk till höger om denna text.

Beräkningar av farledsavgiften

Till höger finner ni en prislista där alla farleds- och lotsavgifter finns samlade i en tabell men de vanligaste reduktionerna. Utifrån prislistan kan ni snabbt göra beräkningar vad farledsavgiften för ett specifikt fartyg är.

Om ni har frågor som berör farleds- eller lotsavgiften kan ni kontakta Sjöfartsverkets kundstöd, 

Telefon: 010-478 58 00
Epost: kundstod@sjofartsverket.se

Engelska föreskrifter

Sjöfartsverket erbjuder inofficiella översättningar av våra föreskrifter, ni hittar en länk till höger om denna text.