Start > Sjöfart > Lotsning > Våra lotsområden > Lotsområde Stockholm > Riktvärden & Restrikti...


 
Följande riktlinjer är framtagna som vägledning
för beställning av antalet bogserbåtar vid ankomst/avgång
med lots i lotsområde Stockholm.
 

Hallstavik, Hargshamn, Forsmark
Norrtälje
Stockholm & Kapellskär
Oxelösund
Bogserbåtar inom Lotsområde Stockholm 
 
Lotsen avgör efter samråd med fartygets befälhavare från fall till fall huruvida en planerad fartygsoperation kan utföras med tillräckliga säkerhetsmarginaler.

En direkt konsekvens av att dessa riktlinjer beaktas i ett tidigt skede, dvs. redan vid lotsbeställningen, är minimerade förseningsrisker och att snabbinställelseavgifter för bogserbåtar blir så få som möjligt. Som vägledning i samband med bogserbåtsbeställning finns specifikationer för respektive hamn och det antal bogserbåtar som under "normala förhållanden" ska användas.

Möjlighet till avsteg från restriktionerna.

Detta har funnits genom ansökan till sjötrafikområdet. Hittills har beviljade avsteg utfärdats utan tidsbegränsning eller villkor.

Detta ändras nu genom ett beslut från sjötrafikområdeschefen på grund av att enskilda fartygs manöveregenskaper kan förändras över tid, fartyg ej längre trafikerar hamnar inom sjötrafikområdet, fysiska förändringar inom ett specifikt hamnområde samt förändringar av trafikbild inom specifikt hamnområde

Ny rutin införs för ansökan och beslut om avsteg:

  • Prövning och eventuellt beslut om avsteg kan medges först efter ett fartygs ankomst och utvärdering av fartygets egenskaper och utrustning. 
  • Ansökan om avsteg skall inlämnas i god tid till Lotsområdet innan fartygets ankomst.
  • Ansökan görs personligen av Befälhavare via mail till Lotsområdeschef eller Lotsplanering.
  • Beslut om avsteg gäller namngiven befälhavare och tidsbegränsas.
  • Beslut om avsteg omfattar specificerad kaj/-er.
  • Beslut om avsteg kan förenas med villkor.

Detta beslut från chefen för Lotsområde Stockholm, fd Ostkustens sjötrafikområde, innebär att alla beslut om avsteg från bogserbåtsrekommendationerna utfärdade före 2008-01-01 upphör att gälla. Beslutet gäller fr.o.m. 2009-07-10.